Motorola, CipherLAB, Zebra, Honeywell.

RS409_TSD-SKUPKAwt41N0_TSD-SKUPKAMC9090-K-S-G_TSD-SKUPKAMC3190-S-G-R_TSD-SKUPKAMC3090S-G-R_TSD-SKUPKAZebra_TSD-SKUPKA

CipherLAB_TSD-SKUPKAHoneywell_TSD-SKUPKA